Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj naszą Politykę prywatności.
close

REGULAMIN PORTALU www.elapso.pl


Informacje ogólne


1. Właścicielem portalu www.elapso.pl  jest firma Magdziarz Łukasz IT Solutions Import-Export z siedzibą w Prudniku, przy ul. Rynek 19/1, posiadająca numer NIP: 755-179-62-63 oraz numer Regon: 160071970.

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@elapso.pl.

Definicje stosowane w Regulaminie:


Administrator – należy przez to rozumieć właściciela oraz osoby wyznaczone przez właściciela Portalu www.elapso.pl , odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez użytkowników.

Konto Użytkownika
(lub Konto) – istniejący w bazie danych Portalu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta.

Profil
– miejsce w Portalu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie.

Portal
– Serwis umożliwia tworzenie liczników (lub inaczej odliczaczy) czasu (od lub do pewnego zdarzenia), które składają się z daty od lub do wydarzenia, tytułu, opisu oraz zdjęcia. Licznik czasu może być prywatny (tj. widoczny tylko dla użytkownika, który go stworzył) lub publiczny - widoczny dla wszystkich. Użytkownicy mogą tworzyć, edytować i usuwać liczniki czasu oraz posługiwać się nimi w swojej aktywności w internecie: m.in. na forach, stronie www, grupach dyskusyjnych, w poczcie e-mail.

Umowa
– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik
– osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal.

Konto Użytkownika


3. Z Portalu mogą korzystać zarówno zarejestrowani Użytkownicy, jak i Użytkownicy nieposiadający Konta. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Portalu. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: nazwa użytkownika (login), numer telefonu oraz adres e-mail niezbędny do komunikacji między Administratorem Portalu a Użytkownikiem.

5. Jedna osoba może posiadać maksymalnie jedno Konto w Portalu. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób. Niedozwolone jest również cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom, bez wyraźnej uprzedniej zgody Administratora.

6. Użytkownik może według własnego uznania umieścić w swoim Profilu dodatkowe informacje tekstowe (swój opis, zainteresowania) oraz zdjęcie lub inny graficzny wizerunek (avatar).

7. Zakładając Konto Użytkownik zgadza się na udostępnianie statystyk swojej obecności w Portalu (ilość dokonanych komentarzy, wpisów, ogłoszeń, etc.). Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk o nowe elementy.

8. Nazwa (nick) Użytkownika będąca też jego loginem, pojawiać się będzie w przypadku dodania komentarza lub wpisu w Portalu.

9. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Portalu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu Użytkownika mogą być moderowane przez Administratora. Administrator może odmówić opublikowania w Portalu informacji przekazywanych przez Użytkownika oraz zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

11. Rejestrując w portalu www.elapso.pl  Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratora Portalu o cofnięciu zgody.

 

Liczniki czasu


12. Użytkownik będący autorem licznika czasu ma możliwość usunięcia go, zmiany jego statusu (publiczny/prywatny) oraz edytowania tytułu, opisu, daty i zdjęcia oraz innych elementów licznika, o które licznik może zostać rozbudowany w przyszłości.

13. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dodawania powiadomień (e-mail lub SMS) oraz dodawania liczników czasu do ulubionych.

14. Liczniki czasu mogą być komentowane przez zarejestrowanych użytkowników oraz odwiedzających stronę. Aby dodać komentarz rejestracja nie jest wymagana.

15. Portal umożliwia generowanie kodu HTML liczników czasu, które mogą być nieodpłatnie umieszczane na stronie innych użytkowników. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

16. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Portal. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

17. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Portal rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratora. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne skasowanie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi.

18. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

Komentarze


19. Wpisy (komentarze) wulgarne, naruszające dobre obyczaje, rażąco łamiące zasady pisowni, nie na temat, zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora, propagujące zażywanie narkotyków - będą usuwane bez ostrzeżenia. 

20. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie treści cudzych spoczywa na autorze materiału. Portal www.elapso.pl  zobowiązuje się do usunięcia lub przeredagowania takich materiałów po zgłoszeniu naruszenia praw autorskich przez ich właściciela.

21. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami portalu, jest zabronione z wyłączeniem rozpowszechniania oraz wykorzystywania poza Portalem linków (adresów) samych liczników czasu.

22. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

23. Administrator portalu www.elapso.pl  zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do wybranych treści. Reklama

24. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Portalu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Poprzez rejestrację w portalu www.elapso.pl  Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej oraz SMSami.

25. Rejestrując się w Portalu Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz informacji związanych z funkcjonowaniem portalu www.elapso.pl  od Administratora Portalu lub oraz od innych przedsiębiorców na podstawie zawartych przez nich umów z Właścicielem Portalu www.elapso.pl , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

26. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne. Formy reklamy w Portalu oraz ich ceny dostępne są w obowiązującym cenniku reklam, który można otrzymać po skontaktowaniu się z działem reklamy Portalu (e-mail: biuro@elapso.pl).

27. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administratora portalu www.elapso.pl mogą być usuwane.

28. Administrator Portalu www.elapso.pl  zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych treści bezpłatnie z opcją wyświetlania reklamy wizualnej.

Dane osobowe


29. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

30. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem z Portalu. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

31. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika jest MLITSIE z siedzibą w Prudniku, przy ul. Rynek 19/1.

Korzystanie z Portalu


32. W zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania użytkownika pewne funkcje portalu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że portal będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z portalu może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia zawartości i/lub prezentacji portalu.

33. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników.

Odpowiedzialność


34. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu www.elapso.pl  przez Użytkownika.

35. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w portalu lub informacji o użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.

36. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami.

37. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: korzystania z usług oferowanych przez Portal www.elapso.pl  w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu www.elapso.pl  nie zamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Użytkownika; korzystania z usług oferowanych przez Portal www.elapso.pl  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami; niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa; korzystania z usług oferowanych przez portal www.elapso.pl  w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Portalu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu www.elapso.pl  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

38. Administrator Portalu www.elapso.pl  może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Portalu oraz publikowania w Portalu jakichkolwiek treści, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik: podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników; dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa lub narusza zasady współżycia społecznego. Prawa autorskie

39. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript oraz kod działający po stronie serwera przysługują portalowi www.elapso.pl.

40. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Portalu.

Postanowienia końcowe


41. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Użytkowników.

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

43. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

44. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

Ostatnio dodane

d g m s
4%
 
d g m s
8%
 
d g m s
21%
 
d g m s
8%
 
d g m s
8%
 

 Szukaj:

 


 

Ostatnio widziani

Madarenik archi86 Kawkaa94
zgreeedzik Paluszek Lunuanaki
ericorsio555 tytus_21 Marcinus
tutenmaton Feminka Sebastian
Pomoc Pomoc
Brakuje mi tu ... Brakuje mi tu...
Zgłoś błąd Zgłoś błąd
Słowa krytyki Słowa krytyki
Słowa uznania Słowa uznania